2023-24 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി നേരിട്ട് പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ രണ്ടാം വർഷത്തിലേയ്ക്കുള്ള One-time രജിസ്ട്രേഷനും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പണവും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
   
2023 -24 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് റഗുലർ ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനത്തിനുള്ള One-time രജിസ്ട്രേഷനും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പണവും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.