ഇന്‍സ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമന്‍ റിസോഴ്സസ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ്
(ഐ.എച്ച്.ആര്‍.ഡി.)

പൌരാവകാശ രേഖ - 2012

പൌരാവകാശ രേഖ - 2009